Regulamin Serwisu Internetowego i Sklepu Internetowego

Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu internetowego oraz Sklepu Internetowego dostępnych pod adresem: www.kulinarniefit.pl (dalej określane jako „Kulinarnie Fit” lub Serwis) oraz określa ogólne zasady korzystania z Serwisu, w szczególności rodzaje oraz zakres świadczonych usług, zasady zawierania umów, prawa i obowiązki oraz wskazuje tryb odstąpienia od umowy oraz postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem Kulinarnie Fit jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, ul. Szeroka 8, 62-506 Konin (wszystkie dane w pkt. 1 lit. b poniżej).

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin (dokument) określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu kulinarniefit.pl.
 2. Usługodawca (operator sklepu i serwisu) – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, ul. Szeroka 8, 62-506 Konin, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń oraz Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047625 (Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS), NIP 6651087494, REGON 311558448, BDO 000492198 (nr w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami).  Numer rachunku bankowego: 61 1140 1993 0000 3533 9000 1001.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia lub korzysta z inny sposób z Serwisu.
 4. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] kodeksu cywilnego;
 6. Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi  – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, zawierający z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), która korzysta z praw przysługujących Konsumentom zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 7. Usługa Cateringowa – usługa przygotowywania i dostawy posiłków, realizowana przez Usługodawcę na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 8. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 9. Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (m.in. dane kontaktowe Klienta, historia zamówień) udostępnione Klientom przez Serwis.
 10. Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta Usługę Cateringową.
 11. Umowa – umowa zawierana na odległość poprzez udostępnioną infrastrukturę Serwisu pomiędzy Klientem a Usługodawcą, które przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę, w szczególności Usługi Cateringowe.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające szczegóły Usługi Cateringowej – ilość posiłków oraz okresu abonamentowego.
 13. Posiłki – produkty o ustalonej wartości kalorycznej, które są dostarczane jako zestawy zapakowanych w oddzielne pojemniki przygotowanych do spożycia artykułów spożywczych (posiłków).
 14. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020, poz. 287).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2020 poz. 344).

2. Postanowienia ogólne oraz warunki korzystania z Serwisu

 • Niniejszy Regulamin jest:
 • regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • nieprzerwanie dostępny w Serwisie, w sposób umożliwiający jego odtwarzanie oraz utrwalenie (np. zapisanie na nośniku danych, wydrukowanie).
  • Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to posiadanie urządzenia (komputer, telefon, tablet) z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową (Internet Explorer 11, Chrome 32, FireFox 28, Opera 16, Safari 5.1 – lub nowsze). Niektóre Usługi wymagają dostępu do poczty elektronicznej. Usługodawca dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
  • W celu korzystania z niektórych usług lub funkcjonalności konieczne może być włącznie usług lokalizacji lub posiadanie zainstalowanych wtyczek Adobe Flash lub JavaScript.
  • Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Regulaminem, prawem oraz dobrymi obyczajami.
  • Zabrania się:
 • umieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnym z dobrymi obyczajami, naruszających prawa osób trzecich;
 • korzystania z oprogramowania lub urządzeń zakłócających działania Serwisu, zmieniania lub modyfikowania wyglądu lub układu Serwisu lub kodu źródłowego strony internetowej Serwisu.
  • Usługodawca zastrzega sobie możliwość pozbawienia Klienta prawa do korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w tym do usunięcia konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient podejmuje działania wskazane w pkt. 2.5. powyżej.
  • Usługodawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z szeregiem zagrożeń dla każdego użytkownika sieci, w tym ryzkiem wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Z tych względów Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane zagrożenia (stosować aktualne programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet, zapory sieciowe typu firewall).
  • Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie i nie są kontrolowane przez Usługobiorcę, w szczególności inne strony internetowe mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, z którymi należy się zapoznać przed odwiedzeniem jakiekolwiek strony internetowej na podstawie linków zamieszczonych w Serwisie. Linki do innych stron internetowych są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony internetowe albo gromadzone za ich pośrednictwem.
  • Usługodawca zastrzega sobie możliwość:
 • przejściowego ograniczenia dostępu do Serwisu w przypadku awarii lub z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac;
 • moderowania komentarzy użytkowników zamieszczanych w serwisie, w szczególności usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem;
 • zmiany lub usunięcia treści dostępnych w Serwisie w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadamiania.
 • Zasady świadczenia Usług elektronicznych
  • Usługi elektroniczne dostępne w serwisie:
 • Konto użytkownika;
 • Kalkulator kalorii;
 • Formularz kontaktowy, formularz kontaktu z dietetykiem (konsultacje);
 • Formularz pozwalający na zamieszczanie komentarzy.
  • Kalkulator kalorii jest darmowym urządzeniem pozwalającym w przybliżeniu oszacować potrzeby energetyczne organizmu (dzienną ilość kalorii) na podstawie danych o płci, wzroście, wadze, wieku oraz aktywności fizycznej. Kalkulator ma na celu pomoc w wyborze właściwej kaloryczności posiłków, ale nie zastępuje indywidualnej porady dietetyka. Korzystanie z udostępnionego narzędzia jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.
  • Klient ma możliwość utworzenia w Serwisie konta klienta. Usługa elektroniczna prowadzenia konta jest nieodpłatna i nieograniczona czasowo. Celem założenia konta klienta konieczne jest: podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności, a także potwierdzenie chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający, przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Konto klienta pozwala zapoznać się z historią zamówień.
  • Klient ma możliwość samodzielnego usunięcia konta za pomocą funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.
  • Usunięcie konta Klienta nie ma wpływu na realizację zawartych Umów (poza udostępnieniem konta Klienta).
  • Usługa porady dietetyka odbywa się w formie konsultacji na odległość (on-line) lub pocztą e-mail. Kontakt z dietetykiem możliwy jest także poprzez formularz kontaktowy udostępniony w zakładce „Dietetyk”. Samo skorzystanie z formularza kontaktowego jest nieodpłatne. Odpłatność dotyczy usług, których cena zostanie zaakceptowana przez Klienta przed rozpoczęciem świadczenia Usługi (patrz pkt. 7.4.).
  • W ramach Serwisu Klient ma możliwość zamieszczania indywidualnych wypowiedzi (opinii) dotyczących świadczonych Usług, które mogą być widoczne dla innych Klientów Serwisu. Zamieszczając opinię Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Serwis z tej wypowiedzi, w szczególności na opublikowanie jej przez Usługodawcę na stronie Serwisu, w mediach społecznościowych prowadzonych przez Serwis oraz na dokonanie jej opracowań w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021, poz. 1062).
 • Zasady świadczenia Usług cateringowych
  • Serwis świadczy usługi:
 • Konsultacja dietetyka – pomiar masy ciała;
 • Usługi Cateringowe.
  • Usługi cateringowe są dostępne w wariantach:
 • Dieta Optimal;
 • Dieta Vege;
 • Dieta Vege&Fish;
 • Dieta Sport.

Każda z ww. diet składa się z pięciu zbilansowanych, osobno pakowanych posiłków i jest dostępna w pięciu kalorycznościach z następujących wariantów kalorycznych: 1300 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, 2300 kcal oraz 2500 kcal.

 • Usługi Cateringowe świadczone są na terenie prawie całej Polski (strefa dowozu). System rejestracji zamówień nie pozwoli na złożenie Zamówienia, jeżeli adres dostawy będzie znajdował się poza strefą dowozu – w takim przypadku system wyświetli stosowny komunikat.
  • Złożenie zamówienia na Usługę Cateringową nie wymaga posiadania konta przez Klienta.
  • Złożenie zamówienia następuje poprzez formularz zamówienia, w którym należy:
 • wybrać okres abonamentowy, rodzaj diety oraz kaloryczność;
 • wskazać miejsce świadczenia Usługi Cateringowej (miejsce dostawy – ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość);
 • wprowadzić swoje dane (dane do rachunku, do obsługi płatności): imię i nazwisko, adres, jeżeli jest inny niż adres dostawy;
 • wprowadzić dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
 • w przypadku Klientów nie będących konsumentami: dane do faktury, nr NIP, adres firmy, jeżeli jest inny niż adres dostawy;
 • wybrać sposób płatności;
 • zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Do momentu kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę” istnieje możliwość zmiany dokonanych wyborów oraz wprowadzonych danych lub przerwania składania zamówienia, w momencie kliknięcia tego pola zostaje zawarta Umowa. Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie zawartej umowy w formie wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Klienta adres. Rozpoczęcie realizacji Umowy uzależnione jest od daty wskazanej przez Klienta jako początek Okresu abonamentowego (świadczenia Usługi) oraz uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 • Klient powinien wybierając wariant Usługi cateringowej wziąć pod uwagę swój stan zdrowia, dolegliwości zdrowotne, w szczególności alergie pokarmowe oraz inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji (lub ograniczenia) spożywania określonych produktów.
  • Usługodawca udostępnia możliwość sprawdzenia składu każdej z diet (wraz z informacją o alergenach) z wyprzedzeniem. Usługodawca zaznacza, że w przypadku ograniczonej dostępności produktów mogą pojawić się zmiany w zakresie poszczególnych składników. Klient powinien codziennie zapoznać się z informacją o składzie dostarczonych posiłków.
  • Posiłki są oznaczone (w zakresie składu, alergenów oraz kaloryczności) zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku etykiet na opakowaniach do posiłków jest załączana odpowiednia drukowana informacja. Usługodawca wskazuje także, które z posiłków najlepiej spożyć na ciepło lub bez podgrzewania (na zimno).
  • Udostępnione na stronie grafiki i zdjęcia posiłków mają charakter informacyjny (chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej), wygląd dostarczanych posiłków może nieznacznie różnić się od wskazanego na opublikowanych zdjęciach.
  • Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w okresie trwania Okresu abonamentowego po uprzednim (co najmniej 2 dni robocze wcześniej) poinformowaniu Usługodawcy pocztą e-mail lub telefonicznie celem ustalenia okresu wstrzymania dostaw. Okres abonamentowy przedłuży się automatycznie o czas wstrzymania dostawy.
  • Posiłki przeznaczone do podgrzania mogą być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych, ale nie w piekarnikach. Przed podgrzaniem należy zdjąć górną folię ochronną lub wykonać w niej kilka nakłuć. Wszystkie posiłki powinny być przechowywanie w maksymalnej temperaturze +4 stopni Celsjusza i powinny być spożyte w ciągu kolejnego dnia od dnia otrzymania dostawy. Za mocne podgrzanie dania lub przechowywanie z pominięciem wskazanych zasad (w szczególności poza lodówką) może skutkować zmianą struktury, smaku oraz wyglądu posiłku.
  • Klient ma możliwość jednorazowego zamówienia zestawu testowego obejmującego 1 dzień Usługi Cateringowej w promocyjnej cenie. Zestaw testowy pod wskazany adres może być dostarczony tylko raz – bez względu na dane osobowe Klienta dokonującego zamówienia. W przypadku ponownej próby zamówienia zestawu testowego pod ten sam adres system przyjmujący zamówienia wyświetli komunikat o odmowie przyjęcia zamówienia. 
  • Usługodawca wskazuje, że:
 • nie ponosi odpowiedzialności za brak osiągnięcia przez Klienta oczekiwanych rezultatów (np. oczekiwanego spadku masy ciała, poprawy samopoczucia itp.) oraz za skutki spadku lub braku spadku masy ciała Klienta;
 • zaleca się spożywanie wyłącznie dostarczonych posiłków oraz picie co najmniej 2 litrów niesłodzonych napojów dziennie (najlepiej wody);
 • Klienci mający zaburzenia metaboliczne, chorujący na cukrzycę lub inne schorzenia mogą nie osiągać oczekiwanych rezultatów (np. spadku masy ciała) i powinni przed stosowaniem diety zasięgnąć porady lekarza – konsultacja dietetyka nie może zastąpić porady lekarskiej.
 • Zasady świadczenia usług przez dietetyka
  • Usługodawca świadczy też usługi polegające na konsultacji dietetycznej. Usługa jest świadczona stacjonarnie w siedzibie Usługodawcy (pkt. 1 lit. b). Usługa może obejmować:
 • konsultację dietetyka;
 • analizę składu ciała za pomocą profesjonalnego sprzętu, 
 • opracowanie indywidualnego jadłospisu na podstawie wyników analizy masy ciała oraz stanu zdrowia.
  • Ceny usługi wskazane są w cenniku.
  • Usługi są świadczone po uprzednim umówieniu się na konsultację na konkretną datę i godzinę. Umówić można się poprzez dedykowany formularz kontaktowy w zakładce „Dietetyk” lub za pomocą pozostałych danych kontaktowych udostępnionych w serwisie.
 • Dostawa
  • Dostawy realizowane są codziennie w godzinach 16:00 – 24:00.
  • Pierwsza dostawa następuje w przypadku otrzymania płatności przez Usługodawcę (uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy) do godziny 12:00 – w następnym dniu roboczym, a w przypadku otrzymania płatności po godzinie 12:00 – drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania płatności, z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż w dniu wskazanym w Zamówieniu jako początek Okresu abonamentowego.
  • Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem transportu własnego Usługobiorcy lub firm działających na jego zlecenie.
  • W przypadku otrzymania zamówionych posiłków noszących ślady uszkodzenia w transporcie prosimy o opisanie charakteru uszkodzeń (udokumentowanie zdjęciem) oraz niezwłocznego zgłoszenia nam tej sytuacji na adres wskazany dla reklamacji. Serwis ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru. Skontaktujemy się z Państwem w okresie właściwym dla rozpoznania reklamacji.
 • Ceny i metody płatności, akcje promocyjne
  • Ceny Towarów podawane są w polskich złotych w kwocie brutto (zawierają podatek VAT). Cenny poszczególnych usług są zgodne z Cennikiem dostępnym na stronie
  • Cena dostawy jest ujęta w cenie Usługi Cateringowej.
  • Płatność jest możliwa za pomocą płatności elektronicznych za pośrednictwem systemy TPay (karta, szybki przelew, BLIK). Celem dokonania płatności konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu systemu TPay. Płatność za usługi dietetyka świadczone stacjonarnie jest możliwa: gotówką, kartą płatniczą lub BLIKIEM.
  • W przypadku zawierania umowy o świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego informacja o łącznej cenie jest podawana Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
  • Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w trakcie składania Zamówienia.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo organizowania akcji promocyjnych lub przyznawania rabatów dla stałych klientów. W takim przypadku zasady będą wskazane w Regulaminie danej akcji promocyjnej.
 • Ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  • Konsument oraz przedsiębiorca wskazany w pkt. 1 lit. f Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w pkt. 8.4. Regulaminu.
  • Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub w formie wiadomości e-mail (dane kontaktowe jak w pkt. 11). W Serwisie dostępny jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, ale korzystanie ze wzoru nie jest konieczne.
  • Jeżeli prawo zostało wykonane po wybranym przez Klienta dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi lub w dniu rozpoczęcia jej świadczenia, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  • Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru bez podania przyczyny nie przysługuje Klientowi w przypadku:
 • umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wobec powyższego Usługodawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy i zwrotu towaru nie dotyczy Usługi Cateringowej (po dokonanej dostawie posiłku) oraz treści cyfrowych dostarczonych w ramach konsultacji z dietetykiem (w szczególności dostarczonego planu żywieniowego) od momentu wysłania Klientowi treści cyfrowych.

 • Reklamacje i rękojmia
  • Reklamacje można składać drogą pisemną lub mailową na adresy wskazane w pkt. 11.
  • Zaleca się w podanie w opisie reklamacji: rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości, rodzaju wady / nieprawidłowości (wskazania przyczyn reklamacji), roszczeń Klienta (oczekiwania co do sposobu uwzględnienia reklamacji) oraz danych kontaktowych.
  • Klient będący przedsiębiorcą ma obowiązek zgłosić reklamację w terminie 3 dni roboczych od daty wystąpienia nieprawidłowości / stwierdzenia wady. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
  • Usługodawca ma obowiązek świadczyć usługi bez wad. 
  • Reklamacje będą rozpoznawane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
  • Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem jest wyłączona.
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a korzystanie z nich ma charakter dobrowolny. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  1. Konsument ma prawo:

a) złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.);

b) złożyć wniosek o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

Istnieje także możliwość skorzystania z udostępnionej przez Komisję Europejską platformy do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Kontakt z Usługodawcą

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy:

 1. pisemnie pod adresem wskazanym w pkt. 1 lit b;
 2. pocztą e-mail pod adresem: kontakt@kulinarniefit.pl
 3. za pomocą formularzy kontaktowych udostępnionych na stronach serwisu;
 4. telefonicznie pod numerem: 609 583 072.
 1. Dane osobowe, prawa autorskie i postanowienia końcowe
  1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca (dane jak w pkt. 1 lit. b). Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
  1. Serwis, w szczególności zawarte w nim treści, grafiki, utwory są objęte ochroną Prawa autorskiego oraz innych obowiązujących przepisów. Kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu (jako całości lub jego poszczególnych elementów) jest możliwe (poza wyjątkami dozwolonymi przepisami prawa) tylko za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy.
  1. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie.
  1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, który jest Przedsiębiorcą jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeżeli zmiana Regulaminu skutkuje wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu złożone Zamówienia oraz realizowane Umowy.
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o Prawach Konsumenta.