Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu internetowego na stronie: kulinarniefit.pl, zwanej dalej Serwisem.

Stosownie do treści art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie, ul. Szeroka 8, 62-506 Konin, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047625. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

tel. 609 583 072

e-mail: kontakt@kulinarniefit.pl

 • Przetwarzany i chronimy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności RODO, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 • Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 • Przetwarzamy, w zależności od rodzaju świadczonych, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres (do płatności, adres w celu oznaczenia miejsca świadczenia usługi), numer telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego (obsługa płatności), numery REGON/NIP oraz KRS w przypadku przedsiębiorców.
 • Cele, okresy i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych:
 • do zawarcia i do realizacji umowy (w tym umowy świadczonej drogą elektroniczną) – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (okres przetwarzania danych: przez czas obowiązywania umowy)
 • dla celów podatkowych i księgowych – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży (okres przetwarzania danych: minimalny okres wymagany przepisami prawa tj. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku);
 • dla celów marketingu elektronicznego naszych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tzn. Państwa dobrowolnie udzielona zgoda (okres przetwarzania danych: do chwili odwołania przez Państwa zgody lub do momentu ustalenia, że Państwa dane się zdezaktualizowały);
 • w celu obrony przed roszczeniami lub do celów dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f – tj. nasz prawnie uzasadniony interes w dochodzeniu swoich praw lub obrony przed roszczeniami (okres przetwarzania danych: maksymalnie przez 6 lat od upływu daty wymagalności roszczenia cywilnoprawnego (dla roszczeń zwykłych) i 3 lata (dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego),
 • dla celów bezpośredniego marketingu własnych produktów i usług – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f – tj. nasz prawnie uzasadniony interes w prowadzeniu działalności marketingowej (okres przetwarzania danych: do chwili zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania);
 • dla celów badania jakości świadczonych usług – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f – tj. nasz prawnie uzasadniony interes (okres przetwarzania danych: do 3 lat);
 • dla zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu (niezbędne pliki cookie) – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f – tj. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający za zapewnieniu stabilnego i bezpiecznego Serwisu (okres przetwarzania – zgodnie z Polityką Cookies).
 • Pani / Pana Dane mogą zostać zgodnie z obowiązującymi przepisami powierzone do przetwarzania, na podstawie specjalnej umowy, podmiotom świadczącym dla nas usługi (hostingowe, IT, niszczenia dokumentów, dostawcom systemów zarządzania cateringiem dietetycznym) lub udostępnione innym administratorom danych świadczących dla nas usługi z zakresu: obsługi prawnej, kurierskiej, pocztowej, obsługi płatności on-line).
 • Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza obszar EOG lub organizacji międzynarodowej.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania: sprostowania, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane w związku z realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Panu/Pani prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W celu skorzystania z tych uprawnień należy się skontaktować z Administratorem w sposób wskazany w pkt. 1.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pana/Pani zdaniem przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy.
 • Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w oparciu o udzieloną zgodę, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę informując o tym Administratora. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania do momentu jej wycofania.
 • Przekazanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może, w zależności od rodzaju usługi, uniemożliwić zawarcie umowy i jej wykonanie.
 • Przetwarzane dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, ale nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będzie to wpływać w żaden sposób na Pana/Pani sytuację.